Πρακτικες Εξοικονομησης Ενεργειας

Πρακτικες Εξοικονομησης Ενεργειας

Δημόσιες Υποδομές: Κεντρικό αποτέλεσμα του έργου είναι η προώθηση πρακτικών και χρήσιμων εργαλείων μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας των δημόσιων κτιρίων και παράλληλα, μείωσης των εκπομπών CO² . Κύρια πρακτική για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ορίζεται η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (RES) σε υποδομές του δημόσιου τομέα μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων ψύξης, θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού, καθώς και μέσω της εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας

Πολιτικές και Στάδια Ενεργειακής Αναβάθμισης: Η υλοποίηση του έργου πραγματεύεται την ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημόσιες υποδομές, ενώ υποστηρίζει τη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς. Με τη χρήση των πολιτικών ενεργειακής αναβάθμισης, που προτείνει, αποσκοπεί στην έξυπνη διαχείριση ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημόσιες υποδομές. Βασικά στάδια αυτής της ενεργειακής αναβάθμισης είναι τα ακόλουθα:

Στάδιο 1ο : Στρατηγική και ολιστική απόπειρα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσιες υποδομές

Στάδιο 2ο : Προώθηση και προβολή της έννοιας της Βιωσιμότητας των ΟΤΑ και των Δημόσιων Φορέων, των ωφελειών και αποτελεσμάτων της χρήσης της σε κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα

Στάδιο 3ο: Ενίσχυση φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων ζωής και δράσης και συστηματική προβολή των επιδράσεων τους στην τοπική κοινωνία

Στάδιο 4ο : Δημιουργία και χρήση εργαλείων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση, την εξοικονόμηση ενέργειας και τελικά την ενεργειακή αναβάθμιση της κοινωνίας.