Πως Λειτουργει

Γενική Ιδέα και Προσέγγιση:

Η υλοποίηση του έργου πραγματεύεται βασικά θέματα που συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με διάφορες τρέχουσες υποθέσεις της κοινωνίας:

 • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα δημόσια κτίρια
 • Σύνδεση της βιωσιμότητας των τοπικών αρχών και των δημόσιων ιδρυμάτων με κοινωνικο-οικονομικές και περιβαλλοντικές υποθέσεις
 • Ενίσχυση των οικολογικών τρόπων ζωής
 • Ανάδειξη εργαλείων για αποτελεσματική διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας

Το έργο SMENSWICT μπορεί να επηρεάσει διάφορες ομάδες-στόχους, με διαφορετικές ανάγκες που προέρχονται από διαφορετικό υπόβαθρο. Αυτός ο τύπος διαφορετικότητας μπορεί να παρακολουθηθεί μέσω διαφόρων ενεργειών επικοινωνίας, με βάση τη διαφορετική φύση κάθε ομάδας στόχου αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, οι ομάδες-στόχοι που επηρεάζονται μάλλον μπορεί να είναι οι ακόλουθες:

 • Φοιτητές / Διδακτικό Προσωπικό, ως κύριοι χρήστες των δημόσιων κτιρίων που θα υπαχθούν σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης
 • Δημόσιοι υπάλληλοι ως χρήστες των δημόσιων κτιρίων που θα υπαχθούν σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης
 • Η κοινωνία των πολιτών που θα συμμετάσχει στο έργο, μέσω της ευαισθητοποίησης σε δραστηριότητες, που ασχολούνται με την ενέργεια, τις ευκαιρίες για τη δημοκρατία και τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων Ιδιωτικές εταιρείες και ιδιαίτερα ΜΜΕ
 • Δήμοι, ως φορείς χάραξης πολιτικής που θα αποκτήσουν γνώσεις στον τομέα της ενέργειας
 • Πανεπιστήμια, λόγω ακαδημαϊκών εργασιών και πληροφοριών σχετικά με το καινοτόμο μοντέλο διαχείρισης στις περιβαλλοντικές πρακτικές μπορούν να αποτελέσουν πλεονέκτημα για την επίτευξη των στόχων του έργου
 • Εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ενδιαφέροντος.
 • Ο τομέας των μέσων ενημέρωσης, που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη διάδοση των στόχων του έργου και των μηνυμάτων που στοχεύουν να διαδοθούν
 1. Ταυτότητα του Έργου και Προβολή: Η εταιρική ταυτότητα (brand) του έργου βασίζεται στο λογότυπο και με βάση αυτό παράγεται κάθε είδους προωθητικό υλικό. Η ταυτότητα προβολής και δημοσιότητας του είναι ο τρόπος με τον οποίο οι εταίροι θα παρουσιάσουν το ίδιο το έργο στο ευρύ κοινό. Διαφορετικές ομάδες με διάφορες ανάγκες θα μπορέσουν, έτσι, εύκολα να προσελκυστούν μέσω οπτικών μέσων, όπως ένα ισχυρό λογότυπο, πρότυπα και χρώματα.

Καθώς το έργο ανταποκρίνεται σε ένα διαφορετικό κοινό που έχει διαφορετικές απαιτήσεις, το branding και η ταυτότητα προβολής του μπορούν να συμβάλουν στην εξάλειψη των προβλημάτων επικοινωνίας.

Το λογότυπο του έργου θα είναι χρήσιμο για μια επιτυχημένη ταυτότητα έργου καθώς μπορεί να είναι το πιο ισχυρό οπτικό μέσο. Το λογότυπο αποτελεί θεμελιώδες μέρος του διαφημιστικού υλικού, όπως φυλλάδια, ιστότοποι και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το λογότυπο έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με το Εγχειρίδιο επωνυμίας Interreg, που είναι το

παρακάτω:

Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απoτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την επικοινωνία, καθώς αυτά θα προσφέρουν μια σειρά από ευκαιρίες για να προσεγγίσετε διαφορετικά κοινά. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται για το έργο SMENSWICT είναι:

 • Facebook
 • Twitter
 • Ιnstagram

Η διάδοση των πληροφοριών πραγματοποιείται κυρίως στο Facebook και στο Twitter ενώ οι εικόνες εμφανίζονται στο Instagram.

 1. Χρονοδιάγραμμα Έργου:

Κύρια προτεραιότητα του έργου (Priority Axis) είναι η Προώθηση του περιβάλλοντος και των βιώσιμων μεταφορών και δημόσιες υποδομές, βασισμένη στη Θεματική Προτεραιότητα 1β (Thematic Priority 1b) για την Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση του κλίματος

προσαρμογή και μετριασμός της αλλαγής, πρόληψη κινδύνου και

διαχείριση μέσω, μεταξύ άλλων:

 • κοινές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος;
 • προώθηση της αειφόρου χρήσης του φυσικούς πόρους
 • αποδοτικότητα πόρων
 • ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πηγές και τη στροφή προς μια ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα που προωθούν τις επενδύσεις για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κινδύνους, διασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα στις καταστροφές και αναπτύσσοντας καταστροφές συστήματα διαχείρισης και ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης.

Το έργο έχει ως βασικό στόχο (Specific Objective 1.3) την Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (RES)

Το έργο έχει συνολική διάρκεια 38 ημερολογιακούς μήνες (αντί των 24 ημερολογιακών μηνών αρχικώς), μετά την παράταση διάρκειας του, με Ημερομηνία Έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου του έτους 2019 και νέα Ημερομηνία Λήξης την 31η Οκτωβρίου του έτους 2022 (αντί της αρχικής 31ης Αυγούστου του έτους 2021).

 • Εκδηλώσεις Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης Κοινού:

Το έργο SMENSWICT προβλέπει τη διοργάνωση ενός Συνεδρίου Δημοσιότητας και δύο (2) Τοπικών Εκδηλώσεων Ευαισθητοποίησης στην τοποθεσία κάθε εταίρου. Κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων, οι ομάδες στόχοι (target groups) θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τους στόχους του έργου, τις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου.

Παράλληλα, σχετικά βίντεο προβολής και δημοσιότητας θα χρησιμοποιηθούν.

Τέλος, την προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και των ομάδων στόχων (target groups) θα ενισχύσουν τα ραδιοφωνικά σποτ, όπως αυτά θα μεταδοθούν στην επίσημη γλώσσα μιας από τις συμμετέχουσες χώρες.

 • Νέα και Ανακοινώσεις