Το Εργο

Το Εργο

Γενικά: Το SMENSWICT είναι ένα έργο που στοχεύει, μέσω εδαφικής συνεργασίας στη βελτίωση της διαχείρισης ενέργειας και την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων τύπων ενέργειας σε δημόσιες υποδομές. Το έργο «Έξυπνα μοντέλα εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης και ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια με χρήση προηγμένων πληροφοριών και Τεχνολογίες Επικοινωνιών (ICT) και Συστήματα Διαχείρισης Κτιρίων (BMS)» με το ακρωνύμιο «SMENSWICT» υλοποιείται μέσω του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA CBC Πρόγραμμα «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020».

Όραμα: Το SMENSWICT επιδιώκει την ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημόσιες υποδομές, ενώ υποστηρίζει τη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς. Με τη χρήση πολιτικών και πρακτικών ενεργειακής αναβάθμισης αποσκοπεί στην έξυπνη διαχείριση ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημόσιες υποδομές. Το SMENSWICT προτείνει μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει παρεμβάσεις υποδομής με εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Το SMENSWICT προτείνει μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει παρεμβάσεις υποδομής με εκστρατείες ευαισθητοποίησης.

  • Στόχοι: Ο κύριος στόχος του έργου SMENSWICT είναι η εφαρμογή θεμελιωδών προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια και ο εντοπισμός όλων των προκλήσεων που προκύπτουν σε διάφορα στάδια υλοποίησης του έργου, από το στάδιο του σχεδιασμού και της αδειοδότησης έως τα στάδια ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών εργασιών και λειτουργίας. Έτσι, το SMENSWICT περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια καθώς και εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, παράλληλα με παρεμβάσεις θα αξιοποιηθούν νέες τεχνολογίες και έξυπνες εφαρμογές διαχείρισης κτιρίων (BMS). Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν εκστρατείες ενημέρωσης για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Επομένως, οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

  1. Η μεταφορά γνώσεων στον τομέα της ενέργειας μεταξύ των εταίρων
  2. Η διάχυση του έργου έχει ως αποτέλεσμα αποτελεσματικό τρόπο, ενισχύοντας το κοινό επίγνωση
  3. Ο σχηματισμός μιας κοινής ταυτότητας έργου (λογότυπο, έντυπο υλικό κ.λπ.) που θα βοηθήσει στη διάχυση των μηνυμάτων του έργου στο μέγιστο.

Αποτελέσματα Έργου: Βασική επιδίωξη του έργου είναι τελικά η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων, που αποτελεί εμβληματικό σημείο για την τοπική κοινωνία κάθε περιοχής. Όσον αφορά την επιτυχία του έργου, εκτός από την απαίτηση για τους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας των κτιρίων, το έργο σκοπεύει να εισχωρήσει στην τοπική κοινωνία, παρέχοντας βοήθεια και υποστήριξη, προκειμένου να υιοθετήσει μια πιο φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά κατανάλωσης ενέργειας.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του έργου αφορούν τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημόσιων κτιρίων και την παράλληλη μείωση των εκπομπών CO² μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ σε υποδομές του δημόσιου τομέα μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων ψύξης, θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού. , καθώς και μέσω της εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Το SMENSWICT παρέχει εμπιστοσύνη ότι η μελλοντική ανάπτυξη θα πρέπει να είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητη, οικονομικά βιώσιμη και προσανατολισμένη στην κοινότητα. Αυτός είναι ο λόγος που το έργο SMENSWICT στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και της καλύτερης παρακολούθησης λόγω του BMS, της έξυπνης ανάπτυξης μέσω εφαρμογών έξυπνης διαχείρισης κτιρίων και της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, προωθώντας έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

 

Εταιρικο Σχημα:

Κυριος Δικαιουχος (LB):

Επιμελητήριο Άρτας / Ελλάδας (Chamber of Arta / Greece) // https://www.e-artas.gr/

Συμβαλλομενος Δικαιουχος 2 (PB2):

Δήμος Νικολάου Σκουφά /Ελλάδα (Municipality of Nikolaos Skoufa / Greece) // https://nskoufas.gr/

Συμβαλλομενος Δικαιουχος 3 (PB3):

Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη /Ελλάδα (Municipality of Georgios Karaiskakis / Greece) // https://gkaraiskakis.gr/

Συμβαλλομενος Δικαιουχος 4 (PB4):

Δήμος Αυλώνας / Αλβανία (Municipality of Vlora / Albania) // http://bashkiavlore.org/